Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół dodatkowy do Europejskiej konwencji o ekstradycji

Państwa Członkowskie Rady Europy, Sygnatariusze niniejszego protokołu,

mając na uwadze postanowienia Europejskiej konwencji o ekstradycji, otwartej do podpisu w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r. (zwanej dalej konwencją), a w szczególności jej artykuły 3 i 9,

uważając, że pożądane jest uzupełnienie tych artykułów w celu wzmocnienia ochrony ogólnoludzkiej społeczności oraz jednostki,

uzgodniły, co następuje: