Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół dodatkowy do Europejskiej konwencji o ekstradycji

Artykuł 9
 

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia w drodze notyfikacji Państwa Członkowskie Rady oraz każde Państwo, które przystąpiło do konwencji, o:

a) podpisaniu niniejszego protokołu;

b) złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;

c) każdej dacie wejścia w życie niniejszego protokołu, zgodnie z artykułem 3;

d) każdym oświadczeniu otrzymanym zgodnie z postanowieniami artykułu 5 i o każdym wycofaniu takiego oświadczenia;

e) każdym oświadczeniu złożonym w myśl postanowień artykułu 6 ustęp 1;

f) wycofaniu każdego oświadczenia, dokonanym w myśl postanowień artykułu 6 ustęp 2;

g) każdym zawiadomieniu otrzymanym w myśl postanowień artykułu 8 oraz o dacie, w której wypowiedzenie nabierze mocy.