Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska konwencja o ekstradycji

Artykuł 32
Notyfikacje

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia w drodze notyfikacji Państwa Członkowskie Rady oraz rząd każdego Państwa, które przystąpiło do niniejszej konwencji, o:

(a) złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia;

(b) dacie wejścia w życie konwencji;

(c) każdym oświadczeniu złożonym zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ustęp 1 oraz artykułu 21 ustęp 5;

(d) każdym zastrzeżeniu złożonym zgodnie z artykułem 26 ustęp 1;

(e) wycofaniu każdego zastrzeżenia złożonego zgodnie z artykułem 26 ustęp 2;

(f) każdej notyfikacji o wypowiedzeniu otrzymanej zgodnie z postanowieniami artykułu 31 oraz o dacie, w której wypowiedzenie nabierze mocy.