Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu, 1994

[Tekst układu]

1. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu 1994 („GATT 1994”) składa się z:

a) postanowień Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z dnia 30 października 1947 roku załączonego do Aktu Końcowego przyjętego na zakończenie Drugiej Sesji Komitetu Przygotowawczego Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Handlu i Zatrudnienia (z wyłączeniem Protokołu o tymczasowym stosowaniu) wraz ze zmianami, poprawkami i innymi modyfikacjami wprowadzonymi przez instrumenty prawne, które weszły w życie przed datą wejścia w życie Porozumienia WTO;

b) postanowień zawartych w instrumentach prawnych wymienionych poniżej, które weszły w życie na podstawie GATT 1947 przed datą wejścia w życie Porozumienia WTO:

i) protokoły i zaświadczenia odnoszące się do udzielonych koncesji taryfowych;

ii) protokoły akcesji (z wyjątkiem postanowień a) dotyczących tymczasowego stosowania, wycofania tymczasowego stosowania i b) pod warunkiem, że Część II GATT 1947 będzie stosowana tymczasowo w najpełniejszym zakresie, nie stojąc w sprzeczności z ustawodawstwem istniejącym w dniu datowania protokołu);

iii) decyzje o zawieszeniu zobowiązań udzielone na podstawie Artykułu XXV GATT 1947 będące w mocy w dniu wejścia w życie Porozumienia WTO [1];

iv) inne decyzje układających się stron GATT 1947.

c) Uzgodnienia wymienione poniżej:

i) Uzgodnienie w sprawie interpretacji Artykułu II:1(b) Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994;

ii) Uzgodnienie w sprawie interpretacji Artykułu XVII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994;

iii) Uzgodnienie dotyczące postanowień w sprawie bilansu płatniczego Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994;

iv) Uzgodnienie w sprawie interpretacji Artykułu XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994;

v) Uzgodnienie w sprawie zwolnień ze zobowiązań zgodnie z Układem ogólnym w sprawie taryf celnych i handlu 1994;

vi) Uzgodnienie w sprawie interpretacji Artykułu XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994.

d) Protokół z Marakeszu do GATT 1994.