Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu, 1994

2. Uwagi wyjaśniające

a) Gdziekolwiek w tekście GATT 1994 pojawia się pojęcie „Układająca się Strona” należy rozumie je jako „Członek”. Gdy wspomina się o „mniej rozwiniętej Układającej się Stronie”, lub o „rozwiniętej Układającej się Stronie”, należy odczytywać je jako „Członek - kraj rozwijający się”, lub „Członek - kraj rozwinięty”. Gdziekolwiek mówi się o „Sekretarzu Wykonawczym”, należy rozumieć, że mowa jest o „Dyrektorze Generalnym WTO”.

b) Gdy mowa jest o UKŁADAJĄCYCH SIĘ STRONACH działających łącznie w Artykułach XV:1, XV:2, XV:8, XXXVIII i w wyjaśnieniach do Artykułów XII i XVIII; oraz w postanowieniach w sprawie specjalnych porozumień dewizowych w Artykułach XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 i XV:9 GATT 1994, pojęcie to winno być rozumiane, jako WTO. Inne funkcje, które postanowienia GATT 1994 przypisuje UKŁADAJĄCYM SIĘ STRONOM działającym wspólnie odnoszą się do Konferencji Ministerialnej.

c) i) Tekst GATT 1994 jest autentyczny w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim.

ii) Tekst GATT 1994 w języku francuskim podlegać będzie weryfikacji pojęć wskazanych w Aneksie A do dokumentu MTN.TNC/41.

iii) Autentycznym tekstem GATT 1994 w języku hiszpańskim będzie tekst w Tomie IV BISD pod warunkiem weryfikacji pojęć wskazanych w Aneksie B do dokumentu MTN.TNC/41.

3. a) Postanowienia Części II GATT 1994 nie będą dotyczyć środków zastosowanych przez Członka zgodnie ze specjalnymi obowiązującymi przepisami przyjętymi przez Członka zanim stał się Układającą się Stroną GATT 1947, które zabraniają wykorzystywania, sprzedaży lub wynajmu statków zbudowanych lub zrekonstruowanych za granicą w celu prowadzenia działalności handlowej na trasach łączących punkty leżące na wodach terytorialnych lub na wodach wyłącznej strefy gospodarczej. Wyjątek ten dotyczy: a)dalszego stosowania lub wznowienia w najbliższym czasie niezgodnego postanowienia z takich przepisów; i b) zmiany w niezgodnym postanowieniu z takich przepisów w takim zakresie, w jakim zmiana nie zmniejsza zgodności postanowienia z Częścią II GATT 1947. Wyjątek ten ogranicza się do środków podjętych w ramach wyżej wspomnianych przepisów, które są notyfikowane i opisane przed wejściem w życie Porozumienia WTO. Jeżeli takie przepisy zostaną następnie zmodyfikowane w terminie późniejszym w sposób pogarszający ich zgodność z Częścią II GATT 1994, nie będą już kwalifikować się do objęcia postanowieniami niniejszego paragrafu.

b) Konferencja Ministerialna dokona przeglądu niniejszego wyjątku nie później niż w ciągu pięciu lat od wejścia w życie Porozumienia WTO, a następnych przeglądów będzie dokonywać co dwa lata tak długo, jak długo niniejszy wyjątek będzie obowiązywać w celu zbadania, czy warunki, które spowodowały powstanie tego wyjątku nadal istnieją.

c) Członek, którego środki objęte są niniejszym wyjątkiem, będzie corocznie składać szczegółową notyfikację statystyczną obejmującą ruchomą średnią pięcioletnią dokonanych i oczekiwanych dostaw takich statków oraz dodatkowe informacje na temat wykorzystania, sprzedaży, wynajęcia, czy napraw statków objętych niniejszym wyjątkiem.

d) Członek, który uzna, że niniejszy wyjątek działa w sposób, który usprawiedliwia wzajemne i proporcjonalne ograniczenie wykorzystania, sprzedaży, wynajmowania, lub napraw statków zbudowanych na terytorium Członka powołującego się na wyjątek, będzie mógł wprowadzić takie ograniczenie pod warunkiem wcześniejszego notyfikowania Konferencji Ministerialnej.

e) Wyjątek niniejszy nie narusza rozwiązań dotyczących szczególnych aspektów ustawodawstwa objętych niniejszym wyjątkiem, a wynegocjowanych w ramach porozumień sektorowych lub na innych forach.

________________________________

[1] Zwolnienia objęte tym postanowieniem są wymienione w przypisie 7 na stronach 11 i 12 w Części II dokumentu MTN/FA z 15 grudnia 1993 roku i w MTN/FA/Corr.6 z 18 marca 1994 roku. Konferencja Ministerialna na swej pierwszej sesji ustali zweryfikowaną listę zwolnień objętych tym postanowieniem, które dodaje wszelkie zwolnienia przyznane zgodnie z GATT 1947 po 15 grudnia 1993, a przed datą wejścia w życie Porozumienia WTO i wykreśli zwolnienia, które wygasają do tego czasu.