Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 2

1. W rozumieniu niniejszej konwencji objęcie ochroną prawa narodowego oznacza ochronę zapewnioną przez prawo krajowe Umawiającego się Państwa dla:

a)  wykonawców będących jego obywatelami - w odniesieniu do wykonań, które miały miejsce, były nadawane lub po raz pierwszy utrwalone na jego terytorium,

b)  producentów fonogramów będących jego obywatelami - w odniesieniu do fonogramów, które po raz pierwszy zostały utrwalone lub po raz pierwszy opublikowane na jego terytorium,

c)  organizacji nadawczych, których siedziby znajdują się na jego terytorium - w odniesieniu do nadań dokonywanych z nadajników umieszczonych na jego terytorium.

2. Objęcie ochroną prawa narodowego dotyczy ochrony zagwarantowanej w określonym zakresie i ograniczeń określonych w niniejszej konwencji.