Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 3

W rozumieniu niniejszej konwencji poniższe terminy oznaczają:

a)  "wykonawcy" - aktorów, śpiewaków, muzyków, tancerzy i inne osoby, które odgrywają, śpiewają, odtwarzają, recytują, grają lub w inny sposób wykonują dzieła literackie i artystyczne;

b)  "fonogram" - wyłącznie dźwiękowe utrwalenie dźwięków danego wykonania lub innych dźwięków;

c)  "producent fonogramu" - osobę fizyczną lub prawną, która jako pierwsza utrwaliła dźwięki danego wykonania lub inne dźwięki;

d)  "publikacja" - udostępnienie publiczności odpowiedniej liczby egzemplarzy fonogramu;

e)  "zwielokrotnienie" - wykonanie jednego lub więcej egzemplarzy utrwalenia;

f)  "nadanie" - bezprzewodowe przekazanie dźwięków lub dźwięków i obrazów do odbioru publicznego;

g)  "wtórne nadanie" - równoczesne nadawanie przez organizację nadawczą programu innej organizacji nadawczej.