Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 7

1. Ochrona zapewniona przez niniejszą konwencję wykonawcom daje możliwość zapobiegania:

a)  nadawaniu i publicznemu odtwarzaniu ich wykonania bez ich zgody, chyba że wykonanie wykorzystane w nadaniu lub publicznym odtwarzaniu stanowi samo w sobie wykonanie nadawane lub zostało dokonane z utrwalenia;

b)  utrwalaniu ich nie utrwalonego wykonania bez ich zgody;

c)  zwielokrotnieniu utrwalenia ich wykonania bez ich zgody:

(i)  jeżeli pierwotne utrwalenie zostało dokonane bez ich zgody;

(ii)  jeżeli zwielokrotnienie zostało dokonane dla celów innych niż te, na które wykonawcy wyrazili zgodę;

(iii)  jeżeli pierwotne utrwalenie zostało dokonane zgodnie z postanowieniami art. 15, lecz zwielokrotnienie zostało dokonane dla celów innych niż cele określone w tych postanowieniach.

2. (1) Jeżeli nadanie zostało dokonane za zgodą wykonawców, to prawo krajowe Umawiającego się Państwa, od którego żąda się ochrony, powinno określić ochronę przed wtórnymi nadaniami, utrwalaniem w celu nadawania i zwielokrotnianiem takiego utrwalania w celu nadawania.

(2) Zasady i warunki wykorzystywania przez organizacje nadawcze utrwaleń dokonanych w celu nadawania są określane zgodnie z prawem krajowym Umawiającego się Państwa, od którego żąda się ochrony.

(3) Prawo krajowe, o którym mowa w punktach (1) i (2) niniejszego ustępu, nie może jednak stanowić o pozbawieniu wykonawców możliwości kontrolowania, na mocy umowy, ich stosunków z organizacjami nadawczymi.