Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 13

Organizacje nadawcze mają prawo wydania lub odmowy zgodny na:

a)  wtórne nadania ich nadań;

b)  utrwalenie ich nadań;

c)  zwielokrotnienie:

(i)  utrwaleń - dokonanych bez ich zgody - ich nadań;

(ii)  utrwaleń - dokonanych zgodnie z postanowieniami art. 15 - ich nadań;

jeżeli zwielokrotnienie zostało dokonane dla celów innych niż cele określone w tych postanowieniach;

d)  publiczne odtwarzanie ich nadań telewizyjnych, jeżeli takie odtwarzanie udostępnia się publiczności za opłaceniem wstępu; prawo krajowe Państwa, od którego żąda się ochrony tego prawa, określi warunki, na jakich może być ono wykonywane.