Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 15

1. Umawiające się Państwo może przewidzieć w przepisach swojego prawa krajowego wyłączenie z ochrony zagwarantowanej przez niniejszą konwencję w zakresie:

a)  prywatnego użytku;

b)  wykorzystania krótkich fragmentów w związku ze sprawozdaniami z bieżących wydarzeń;

c)  krótkotrwałego utrwalenia dokonanego przez organizację nadawczą przy użyciu własnych urządzeń i na potrzeby własnych nadań;

d)  użytku wyłącznie dla celów oświatowych i badań naukowych.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego artykułu Umawiające się Państwo może przewidzieć w przepisach swojego prawa krajowego takie same ograniczenia w odniesieniu do ochrony wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, jakie przewidują przepisy jego prawa krajowego w odniesieniu do ochrony praw autorskich dzieł literackich i artystycznych. Niemniej jednak licencje obowiązkowe mogą być ustanowione tylko w takim zakresie, jaki jest przewidziany w niniejszej konwencji.