Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 16

1. Państwo, które staje się stroną niniejszej konwencji, podlega wszystkim zobowiązaniom i korzysta ze wszystkich płynących z niej korzyści. W notyfikacji złożonej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Państwo to może jednak oświadczyć, że:

a)  w odniesieniu do art. 12:

(i)  nie będzie stosować postanowień tego artykułu;

(ii)  nie będzie stosować postanowień tego artykułu w niektórych zakresach;

(iii)  nie będzie stosować tego artykułu w odniesieniu do fonogramów, których producent nie jest obywatelem innego Umawiającego się Państwa;

(iv)  ograniczy ochronę przewidzianą w tym artykule w odniesieniu do fonogramów, których producent jest obywatelem innego Umawiającego się Państwa, w takim stopniu i do takich warunków, na których to państwo udziela ochrony fonogramom po raz pierwszy utrwalonym przez obywatela Państwa składającego oświadczenie; niemniej jednak okoliczność, że Umawiające się Państwo, którego obywatelem jest producent, nie udziela ochrony temu samemu beneficjentowi lub beneficjentom, nie jest uznawane za różnicę w zakresie ochrony;

b)  w odniesieniu do art. 13 - nie będzie stosować punktu (d) tego artykułu; jeżeli Umawiające się Państwo składa takie oświadczenie, to inne Umawiające się Państwo nie jest zobowiązane do udzielania prawa przewidzianego w art. 13 (d) organizacjom nadawczym, których siedziby znajdują się w tym Państwie.

2. Jeżeli notyfikacja, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, została złożona po dacie złożenia dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia, oświadczenie staje się prawomocne po upływie sześciu miesięcy od chwili jego złożenia.