Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 27

1. Każde państwo może podczas ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia lub też w dowolnym czasie późniejszym oświadczyć w notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że niniejsza konwencja obejmuje wszystkie terytoria, za których stosunki zagraniczne ponosi ono odpowiedzialność, pod warunkiem że Powszechna konwencja o prawie autorskim lub Międzynarodowa konwencja o ochronie dzieł literackich i artystycznych stosuje się do tego terytorium lub terytoriów. Notyfikacja, o której mowa, wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty jej otrzymania.

2. Notyfikacje, o których mowa w art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 16 ust. 1, art. 17 i art. 18, mogą być rozszerzone na terytoria wymienione w ust. 1 niniejszego artykułu.