Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 28

1. Umawiające się Państwo może wypowiedzieć konwencję we własnym imieniu lub w imieniu terytorium lub też terytoriów, o których mowa w art. 27.

2. Wypowiedzenie powinno być dokonane przez złożenie notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i wchodzi w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty jego otrzymania.

3. Prawo wypowiedzenia nie przysługuje Umawiającemu się Państwu przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej konwencji w stosunku do tego Państwa.

4. Umawiające się Państwo przestaje być stroną niniejszej konwencji, jeżeli nie jest stroną ani Powszechnej konwencji o prawie autorskim, ani członkiem Międzynarodowego Związku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych.

5. Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do terytorium, o którym mowa w art. 27, od chwili, w której Powszechna konwencja o prawie autorskim lub Międzynarodowa konwencja o ochronie dzieł literackich i artystycznych nie ma zastosowania do tego terytorium.