Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 29

1. Po upływie pięcioletniego okresu obowiązywania niniejszej konwencji Umawiające się Państwo może, przez złożenie notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zażądać zwołania konferencji w celu poddawania rewizji tej konwencji. Sekretarz Generalny zawiadamia o tym wniosku wszystkie Umawiające się Państwa. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia notyfikacji u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nie mniej niż połowa liczby Umawiających się Państw powiadomi go o swoim poparciu dla tego wniosku, to Sekretarz Generalny zawiadomi Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy, Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Dyrektora Biura Międzynarodowego Związku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych, którzy zwołają konferencję rewizyjną we współpracy z Międzyrządowym Komitetem, o którym mowa w art. 32.

2. Przyjęcie rewizji niniejszej konwencji wymaga poparcia dwóch trzecich głosów państw uczestniczących w konferencji rewizyjnej, pod warunkiem że większość ta obejmuje dwie trzecie państw, które podczas konferencji rewizyjnej są stronami niniejszej konwencji.

3. W razie przyjęcia konwencji poddającej rewizji niniejszą konwencję w całości lub w jej części, jeśli konwencja rewidująca nie stanowi inaczej:

a)  niniejsza konwencja przestanie być otwartą dla ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia od daty wejścia w życie konwencji rewizyjnej;

b)  niniejsza konwencja pozostanie w mocy w odniesieniu do stosunków między Umawiającymi się Państwami lub do stosunków z tymi państwami, które nie stały się stronami konwencji rewizyjnej.