Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych

Artykuł 32

1. Niniejszym powołuje się Międzyrządowy Komitet, który ma następujące zadania:

a)  badanie problemów stosowania i funkcjonowania niniejszej konwencji oraz

b)  zbieranie propozycji i przygotowywanie dokumentacji ewentualnej rewizji niniejszej konwencji.

2. Komitet składa się z przedstawicieli Umawiających się Państw wybranych z uwzględnieniem właściwych proporcji geograficznych. Liczba członków wynosi sześć przy dwunastu lub mniejszej liczbie Umawiających się Państw, dziesięć - w razie trzynastu do osiemnastu Umawiających się Państwach i dwanaście - powyżej osiemnastu Umawiających się Państw.

3. Komitet zostanie utworzony dwanaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej konwencji, w drodze wyborów zorganizowanych między Umawiającymi się Państwami, dysponującymi po jednym głosie, przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy, Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Dyrektora Biura Międzynarodowego Związku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych, zgodnie z zasadami przyjętymi uprzednio przez większość wszystkich Umawiających się Państw.

4. Komitet wybiera swojego przewodniczącego oraz urzędników. Komitet ustala swój regulamin. Regulamin ten określa w szczególności zasady działania Komitetu w przyszłości oraz sposób dobierania swoich członków, tak aby zapewnić rotację wśród różnych Umawiających się Państw.

5. W skład Sekretariatu Komitetu wchodzą urzędnicy Międzynarodowego Biura Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Biura Międzynarodowego Związku Ochrony dzieł Literackich i Artystycznych wyznaczonych odpowiednio przez dyrektorów generalnych i dyrektora tych instytucji.

6. Zebrania Komitetu, zwoływane według uznania większości członków, powinny odbywać się kolejno w siedzibach Międzynarodowego Biura Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Biura Międzynarodowego Związku Ochrony Dzieł Literackich i Artystycznych.

7. Wydatki członków Komitetu są ponoszone przez rządy ich państw.