Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokoł w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.

Artykuł 8
Transfery

1. Dla poparcia celów niniejszego protokołu każda z Wysokich Umawiających się Stron:

(a) zobowiązuje się nie dokonywać transferu min, których użycie jest zakazane na mocy niniejszego protokołu;

(b) zobowiązuje się nie dokonywać transferu min w stosunku do innych odbiorców niż państwo lub agencja państwowa upoważniona do otrzymywania takich transferów;

(c) zobowiązuje się wykazywać wstrzemięźliwość w dokonywaniu transferu min, których użycie jest ograniczone na mocy niniejszego protokołu. W szczególności, każda Wysoka Umawiająca się Strona zobowiązuje się nie dokonywać transferu min przeciwpiechotnych do państw niezwiązanych niniejszym protokołem, chyba że państwo otrzymujące zobowiąże się stosować niniejszy protokół;

(d) zobowiązuje się zapewnić, że wszelkie transfery, o których mowa w niniejszym artykule, będą dokonywane zarówno przez państwo przekazujące, jak i państwo otrzymujące z pełnym poszanowaniem odpowiednich postanowień niniejszego protokołu i odnośnych norm międzynarodowego prawa humanitarnego.

2. W przypadku gdy Wysoka Umawiająca się Strona oświadczy, że nie zapewni poszanowania określonych postanowień dotyczących użycia pewnych min, przewidzianych w postanowieniach załącznika technicznego, to jednak ustęp 1(a) niniejszego artykułu będzie miał zastosowanie do takich min.

3. Wszystkie Wysokie Umawiające się Strony do chwili wejścia w życie niniejszego protokołu powstrzymają się od wszelkich działań, które byłyby niezgodne z ustępem 1(a) niniejszego artykułu.