Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokoł w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.

Artykuł 13
Konsultacje Wysokich Umawiających się Stron

1. Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się do wzajemnego konsultowania współpracy we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem niniejszego protokołu. W tym celu Wysokie Umawiające się Strony zorganizują corocznie konferencję.

2. Uczestnictwo w dorocznej konferencji będzie określone w uzgodnionym regulaminie.

3. Prace konferencji będą obejmowały:

(a) przegląd funkcjonowania i statusu niniejszego protokołu;

(b) rozważanie spraw wynikających ze sprawozdań Wysokich Umawiających się Stron zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu;

(c) przygotowania do konferencji przeglądowych i

(d) rozważanie rozwoju technik ochrony osób cywilnych przed niekontrolowanymi skutkami min.

4. Wysokie Umawiające się Strony złożą coroczne sprawozdania depozytariuszowi, który roześle je do wszystkich Wysokich Umawiających się Stron przed rozpoczęciem konferencji, a które będą dotyczyły następujących spraw:

(a) upowszechniania informacji o niniejszym protokole wśród sił zbrojnych i ludności cywilnej;

(b) rozminowania i programów rehabilitacyjnych;

(c) działań podejmowanych w celu sprostania technicznym wymogom niniejszego protokołu i innych odnośnych informacji z tym związanych;

(d) ustawodawstwa dotyczącego niniejszego protokołu;

(e) działań podjętych w zakresie międzynarodowej wymiany informacji technicznej, w zakresie międzynarodowej współpracy w rozminowaniu oraz technicznej współpracy i pomocy, i

(f) innych odnośnych spraw.

5. Koszty konferencji Wysokich Umawiających się Stron będą ponoszone przez Wysokie Umawiające się Strony i państwa niebędące stronami, a uczestniczące w pracach konferencji zgodnie ze skalą udziału w kosztach Narodów Zjednoczonych odpowiednio skorygowaną.