Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

ARTYKUŁ XXIII
DEPOZYTARIUSZ

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych niniejszym zostaje wyznaczony na depozytariusza niniejszej Konwencji i między innymi:

(a) informuje bezzwłocznie wszystkie Państwa, które podpisały Konwencję lub do niej przystąpiły o dacie każdego podpisu, dacie złożenia każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia oraz dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji, a także o otrzymaniu innych zawiadomień;

(b) przekazuje uwierzytelnione odpisy niniejszej Konwencji Rządom wszystkich Państw-Sygnatariuszy i Państw Przystępujących;

(c) dokonuje rejestracji niniejszej Konwencji zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.