Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie upełnomocnieni podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Paryżu dnia trzynastego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku.