Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Państwa członkowskie Rady Europy , sygnatariusze niniejszej Konwencji,

Zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie pełniejszej jedności między jej członkami w celu ochrony i promowania ideałów i zasad, które stanowią ich wspólne dziedzictwo oraz ułatwienia ich postępu gospodarczego i społecznego, i że cel może być osiągnięty w szczególności poprzez zawieranie międzynarodowych konwencji;

Biorąc pod uwagę fakt, że stosunki konsularne, przywileje i immunitety są regulowane przez Konferencję Wiedeńską o stosunkach konsularnych, podpisaną 24 kwietnia 1963 r. oraz przez inne konwencje;

Przekonane, że zawarcie Konwencji Europejskiej o Stosunkach Konsularnych będzie sprzyjać procesowi współpracy oraz zjednoczenia europejskiego;

Potwierdzając, że sprawy, które nie zostały uregulowane postanowieniami niniejszej Konwencji będą regulowane normami międzynarodowego prawa zwyczajowego;

Zważywszy, że stało się możliwe ustanowienie specjalnych przepisów w dziedzinie dotyczącej urzędników konsularnych Umawiających się Stron wyłącznie w oparciu o bliską współpracę między nimi,

Uzgodniły co następuje: