Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 20

1. W każdym wypadku, w którym zmarła osoba pozostawi własność w Państwie wysyłającym, a obywatel Państwa wysyłającego, który nie jest zamieszkały na stałe w Państwie przyjmującym ani nie jest tam prawnie reprezentowany ma lub może mieć interes takowej własności, urzędnik konsularny, w którego okręgu konsularnym mienie jest administrowane lub w inny sposób zarządzane zgodnie z prawem Państwa przyjmującego, bądź w przypadku nie spełnienia tego warunku, w którego okręgu konsularnym własność ta się znajduje, będzie miał prawo do reprezentowania tego obywatela, w sprawach które dotyczą jego interesów związanych z mieniem lub własnością, jak gdyby uzyskał on pełnomocnictwa od tego obywatela.

2. Postanowienia uprzedniego ustępu, pod warunkiem, że będzie to zgodne z prawem Państwa przyjmującego, który ma stałe miejsce zamieszkania w Państwie przyjmującym będzie niezdolny do korzystania ze swych praw.

3. Domniemane pełnomocnictwo urzędnika konsularnego, że obywatel ten broni swych interesów w Państwie przyjmującym bądź osobiście bądź poprzez należycie ustanowionego przedstawiciela.

4. Jednakże jeżeli zgodnie z Artykułem 23 urzędnikowi konsularnemu udzielono sądowego pełnomocnictwa, domniemane pełnomocnictwo wygaśnie z chwilą, gdy na wniosek tego obywatela lub innego jego przedstawiciela bądź w jakikolwiek inny sposób sądowe pełnomocnictwo wygaśnie.