Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 36

1. O ile ustępy 2 i 3 niniejszego Artykułu nie będą przewidywały inaczej, władze sądowe i administracyjne Państwa przyjmującego nie będą podejmowały kroków sądowych bądź w zależności od przypadku, nie będą interweniowały w stosunku do wykroczeń popełnionych bądź zdarzeń zaistniałych na pokładzie statku, chyba że za zgodą urzędnika konsularnego lub innej należycie upełnomocnionej osoby.

2. Niezależnie od zgody urzędnika konsularnego lub innej należycie upoważnionej osoby, władze sądowe Państwa przyjmującego mogą przedsięwziąć kroki sądowe w stosunku do przestępstw popełnionych na pokładzie statku, gdy przestępstwa te:

a) zostały popełnione przez lub przeciwko jakiejkolwiek osobie innej niż kapitan lub członek załogi bądź przez obywatela Państwa przyjmującego;

b) naruszają porządek lub bezpieczeństwo portu Państwa przyjmującego lub bezpieczeństwo wód terytorialnych lub wewnętrznych takiego Państwa;

c) są przestępstwami przeciwko prawu Państwa przyjmującego, dotyczącymi bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego, ratowania życia na morzu, imigracji, przepisów celnych bądź zanieczyszczenia naftą;

d) stanowią one przestępstwa ciężkie;

3. Jednocześnie władze administracyjne Państwa przyjmującego mogą interweniować niezależnie od zgody urzędnika konsularnego lub innej należycie upoważnionej osoby w odniesieniu do zaistniałych na pokładzie spraw:

a) w sytuacji gdzie dana osoba została oskarżona o popełnienie na pokładzie przestępstwa, w stosunku do którego władze Państwa przyjmującego mogą zgodnie z uprzednim ustępem przedsięwziąć kroki sądowe lub w sytuacji gdzie istnieje uzasadniona przyczyna do dania wiary, że takie przestępstwo ma zostać, zostaje lub zostało popełnione na pokładzie;

b) w sytuacji gdzie są one upoważnione do interweniowania zgodnie z ustępem 2 Artykułu 35;

c) w sytuacji gdzie dana osoba zostaje zatrzymana na pokładzie wbrew swej woli, z wyjątkiem sytuacji gdy chodzi o członka załogi zatrzymanego z powodu wykroczenia dyscyplinarnego;

d) dla celów podjęcia jakiejkolwiek akcji lub dokonania kontroli, którą uznają one za konieczną w stosunku do jakiejkolwiek ze spraw wyszczególnionych w punktach b) i c) uprzedniego ustępu.

4. Dla celów niniejszego Artykułu wyrażenie "przestępstwo ciężkie" będzie oznaczało każde przestępstwo, które zgodnie z prawem Państwa przyjmującego podlega maksymalnej karze przynajmniej pięciu lat pozbawienia wolności bądź w przypadku Państw, które zawiadomią o tym fakcie, trzech lub czterech lat pozbawienia wolności w zależności od przypadku.