Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 56

1. Strony jakiegokolwiek sporu, jaki może zaistnieć w związku ze stosowaniem lub interpretacją ustaleń niniejszej Konwencji lub jej Protokółów będą po pierwsze starały się rozwiązać go środkami negocjacji, pojednania, arbitrażu lub w drodze innego sposobu pokojowego rozwiązania, dopuszczalnego przez wzajemną umowę między nimi. Komitet Ministrów Rady Europy może ustanowić procedury rozwiązywania dostępne stronom sporu, w wypadku jeśli one wyrażą na to zgodę.

2. Jeśli stronom nie uda się rozwiązać sporu jednym ze sposobów wskazanych w uprzednim ustępie, będzie on przedłożony Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości na wniosek jednej ze stron.