Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

Artykuł 57

Sekretarz Generalny Rady Europy będzie powiadamiał Państwa członkowskie Rady oraz każde Państwo, które dołączyło do niniejszej Konwencji o:

a) każdym fakcie podpisania;

b) każdym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, zatwierdzającego bądź przystąpienia;

c) każdej dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji zgodnie z Artykułem 50 i 51;

d) każdej deklaracji otrzymanej stosownie do ustaleń ustępów 2 i 3 Artykułu 52;

e) każdym zastrzeżeniu złożonym stosownie do ustaleń ustępu 1 Artykułu 53;

f) wycofaniu jakichkolwiek poprawek wniesionych stosownie do ustaleń ustępu 2 Artykułu 53;

g) każdym zawiadomieniu otrzymanym stosownie do ustaleń ustępu 4 Artykułu 36, ustępu 2 Artykułu 41 lub Artykułu 54;

h) każdym zawiadomieniu otrzymanym stosownie do ustaleń Artykułu 55 i dacie kiedy wypowiedzenie wchodzi w życie.