Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o funkcjach konsularnych

W dowód czego podpisani niżej, należycie upoważnieni do tego, podpisali niniejsza Konwencję.

Sporządzono w Paryżu, dnia 11 grudnia 1967 roku, w językach angielskim i francuskim, przy czym oba te teksty są jednakowo prawomocne, i zostaną złożone po jednym egzemplarzu w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy prześle uwierzytelnione kopie do każdego sygnatariusza i Państwa przystępującego do Konwencji.