Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Artykuł 9

1. Niniejsza konwencja obowiązywać będzie przez czas nieokreślony.

2. Każda Umawiająca się Strona może, w zakresie jej dotyczącym, wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

3. Wypowiedzenie takie stanie się skuteczne sześć miesięcy po dniu otrzymania przez Sekretarza Generalnego takiej notyfikacji.