Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Rozdział I
Organizacja

Artykuł 1

1. Zostaje utworzona stała organizacja, która ma pracować nad urzeczywistnieniem programu, wyłożonego we wstępie do Konstytucji niniejszej i w Deklaracji, dotyczącej celów oraz zamierzeń Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej w Filadelfii 10 maja 1944 r., której tekst jest załączony do Konstytucji niniejszej.

2. Członkami Międzynarodowej Organizacji Pracy będą Państwa, które były Członkami Organizacji 1 listopada 1945 r., oraz wszelkie inne Państwa, które mogą stać się Członkami stosownie do przepisów paragrafów 3 i 4 niniejszego artykułu.

3. Każdy pierwotny Członek Narodów Zjednoczonych i każde Państwo, dopuszczone do członkostwa Narodów Zjednoczonych postanowieniem Ogólnego Zgromadzenia stosownie do przepisów Karty, może stać się Członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy przez powiadomienie Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy o formalnym przyjęciu przez siebie zobowiązań, płynących z Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

4. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy może także przyjąć do Organizacji Członków głosami 2/3 ogólnej liczby delegatów uczestniczących w sesji, włączając w to 2/3 delegatów rządowych, obecnych i głosujących. Przyjęcie takie stanie się skuteczne, gdy rząd nowego Członka powiadomi Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy o formalnym przyjęciu zobowiązań, płynących z Konstytucji Organizacji.

5. Żaden z Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy nie będzie mógł wystąpić z Organizacji bez uprzedniego zawiadomienia o swym zamiarze Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy. Zawiadomienie to odniesie skutek po upływie dwu lat od daty otrzymania go przez Dyrektora Generalnego z tym zastrzeżeniem, że dany Członek wypełni w tym czasie wszystkie finansowe zobowiązania, wynikające z członkostwa. Jeśli Członek ratyfikował jakąś międzynarodową Konwencję Pracy, jego wystąpienie nie będzie miało wpływu na dalszą ważność w okresie, przewidzianym w Konwencji, wszystkich zobowiązań, wynikających z niej albo mających z nią związek.

6. Gdyby jakie Państwo przestało być Członkiem Organizacji, jego ponowne przyjęcie w poczet Członków będzie podlegało przepisom paragrafu 3 albo paragrafu 4 niniejszego artykułu, stosownie do okoliczności.