Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 3

1. Konferencja Ogólna przedstawicieli Członków będzie odbywała swe posiedzenia w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na rok. Składać się będzie z czterech przedstawicieli każdego Członka, przy czym dwóch spośród nich będzie Delegatami Rządu, zaś dwóch innych będzie reprezentowało z jednej strony przedsiębiorców, z drugiej pracowników, obywateli każdego z Członków.

2. Każdy Delegat będzie mógł mieć przy sobie nie więcej niż dwóch doradców technicznych do każdej poszczególnej sprawy, objętej porządkiem dziennym posiedzenia. Jeżeli dyskusji Konferencji ma podlegać sprawa interesująca specjalnie kobiety, to w liczbie wyznaczonych doradców technicznych powinna być co najmniej jedna kobieta.

3. Każdy Członek odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe terytoriów niemetropolitalnych może wyznaczyć jako dodatkowych doradców technicznych przy każdym ze swoich delegatów:

a. osoby wyznaczone jako przedstawiciele danego terytorium dla pewnych kwestyj wchodzących w zakres kompetencji własnej władz danego terytorium;

b. osoby wyznaczone przezeń do pomocy dla swoich delegatów w przedmiocie kwestyj dotyczących terytoriów, które się nie rządzą same.

4. Co się tyczy terytorium, znajdującego się pod wspólną władzą dwóch lub kilku Członków, mogą być wyznaczone osoby do pomocy dla delegatów tych Członków.

5. Członkowie zobowiązują się do wyznaczenia delegatów i nie rządowych doradców technicznych, w porozumieniu z najwybitniejszymi organizacjami zawodowymi pracodawców i pracowników danego kraju, o ile organizacje takie istnieją.

6. Doradcom technicznym wolno zabierać głos jedynie na żądanie zgłoszone przez delegata, któremu towarzyszą, i za specjalnym zezwoleniem Przewodniczącego Konferencji; nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu.

7. Delegat może w nocie pisemnej, zwróconej do Przewodniczącego, wyznaczyć jednego z doradców technicznych na swego zastępcę, który w tym charakterze ma prawo udziału w dyskusji i głosowaniu.

8. Nazwiska delegatów oraz ich doradców technicznych winny być podawane do wiadomości Międzynarodowego Biura Pracy przez Rząd każdego z Członków.

9. Pełnomocnictwa delegatów i ich doradców technicznych będą sprawdzane przez Konferencję, która może większością 2/3 głosów delegatów obecnych odmówić przyjęcia każdego delegata lub doradcy technicznego, którego wyznaczenie uzna za niezgodne z przepisami niniejszego artykułu.