Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 7

1. Rada Administracyjna będzie się składać z pięćdziesięciu sześciu osób:

o dwudziestu ośmiu reprezentujących rządy,

o czternastu reprezentujących pracodawców,

o czternastu reprezentujących pracowników.

2. Spośród dwudziestu ośmiu osób, reprezentujących Rządy, dziesięć będzie wyznaczonych przez Członków, których znaczenie w przemyśle jest największe, a osiemnaście - przez Członków specjalnie w tym celu wyznaczonych przez delegatów rządowych na Konferencję, po wyłączeniu delegatów dziesięciu powyżej wymienionych Członków.

3. Rada Administracyjna w miarę potrzeby określi Członków, których znaczenie w przemyśle jest największe, oraz ustali zasady mające na celu zapewnienie zbadania przez bezstronny komitet wszelkich kwestii odnoszących się do wyznaczenia Członków, których znaczenie w przemyśle jest największe, zanim Rada Administracyjna poweźmie decyzję w tym względzie. Wszelkie odwołanie się dokonane przez Członka przeciwko oświadczeniu Rady Administracyjnej ustalającemu, którzy Członkowie mają największe znaczenie w przemyśle, będzie rozstrzygnięte przez Konferencję, lecz odwołanie wniesione przez Konferencję nie zawiesi stosowania oświadczenia, dopóki Konferencja nie poweźmie decyzji w sprawie odwołania.

4. Osoby, reprezentujące pracodawców, oraz osoby, reprezentujące pracowników, będą wybierane przez delegatów pracodawców, względnie delegatów pracowników na Konferencję.

5. Mandat Rady Administracyjnej trwać będzie trzy lata. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wybory do Rady Administracyjnej nie odbędą się do upływu tego okresu, Rada Administracyjna będzie urzędować aż do dokonania tych wyborów.

6. Sposób obsadzania stanowisk wakujących, obsadzanie zastępców i inne sprawy tego rodzaju będą mogły być regulowane przez Radę Administracyjną, z zastrzeżeniem uzyskania aprobaty przez Konferencję.

7. Rada Administracyjna wybierze spośród swego grona prezydenta i dwóch wiceprezydentów, z których jeden będzie osobą reprezentującą pracodawców, a jeden osobą reprezentującą pracowników.

8. Rada Administracyjna ustali swój własny regulamin i zbierać się będzie w oznaczonych przez siebie terminach. Sesja specjalna winna się odbywać za każdym razem, gdy co najmniej szesnastu członków Rady Administracyjnej zgłosi pisemny wniosek w tym względzie.