Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 9

1. Personel Międzynarodowego Biura Pracy będzie wybierany przez Dyrektora Generalnego zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez Radę Administracyjną.

2. W miarę możliwości Dyrektor Generalny winien dokonać wyboru spośród osób rozmaitych narodowości, z należytym uwzględnieniem uzyskania największej wydajności pracy Biura.

3. Pewną liczbę tych osób winny stanowić kobiety.

4. Czynności Dyrektora Generalnego i personelu będą miały charakter wyłącznie międzynarodowy. W wykonaniu swoich obowiązków Dyrektor Generalny i personel nie będą się zwracać o instrukcje ani ich nie będą przyjmować od żadnego rządu ani żadnej władzy spoza Organizacji. Powstrzymają się oni od wszelkiego działania niezgodnego z ich stanowiskiem urzędników międzynarodowych, odpowiedzialnych wyłącznie wobec Organizacji.

5. Każdy Członek Organizacji zobowiązuje się uznawać wyłącznie międzynarodowy charakter funkcyj Dyrektora Generalnego i personelu i nie starać się o wpływanie na nich w wykonywaniu ich zadań.