Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 13

1. Międzynarodowej Organizacji Pracy wolno zawrzeć takie finansowe i budżetowe układy z Narodami Zjednoczonymi, jakie się wydadzą właściwe.

2. Do czasu zawarcia takich układów lub gdyby kiedykolwiek takie układy nie były w mocy:

a. każdy z Członków opłaci koszty podróży i utrzymania swoich Delegatów i ich doradców oraz swoich przedstawicieli, uczestniczących w posiedzeniach Konferencji lub Rady Administracyjnej, stosownie do okoliczności;

b. wszystkie inne koszty Międzynarodowego Biura Pracy oraz posiedzeń Konferencji lub Rady Administracyjnej opłaca Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy z ogólnych funduszów Międzynarodowej Organizacji Pracy.

c. postanowienia dotyczące przyjęcia budżetu Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz ustalenia i zebrania składek będą przyjmowane przez Konferencję większością 2/3 głosów obecnych delegatów i winny ustalać sprawy: przyjęcia budżetu i zarządzeń, dotyczących rozdzielenia wydatków między Członków Organizacji przez Komitet przedstawicieli rządowych.

3. Wydatki Międzynarodowej Organizacji Pracy obciążą Członków stosownie do obowiązujących postanowień na podstawie paragrafu 1 lub paragrafu 2 c) niniejszego artykułu.

4. Członek Organizacji, który zalega z opłatą swego udziału w wydatkach Organizacji, nie może brać udziału w głosowaniu na Konferencji, w Radzie Administracyjnej, w żadnym Komitecie lub w wyborach członków Rady Administracyjnej, jeżeli suma jego zaległości równa się albo przewyższa sumę należności, przypadającą na niego za okres poprzedzających dwóch pełnych lat. Konferencja może jednak w drodze głosowania większością dwóch trzecich głosów, oddanych przez delegatów obecnych, pozwolić takiemu Członkowi na udział w głosowaniu, jeżeli uzna, że uchybienie w płatności wynika z okoliczności niezależnych od Członka.

5. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy odpowiada wobec rady Administracyjnej za właściwe wydatkowanie funduszów Międzynarodowej Organizacji Pracy.