Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 16

1. Rząd każdego z Członków będzie miał prawo zakwestionować wniesienie na porządek dzienny sesji jednego lub więcej przewidzianych przedmiotów. Motywy, usprawiedliwiające to zakwestionowanie, winny być wyjaśnione w memoriale, zwróconym do Dyrektora Generalnego, który ze swej strony winien zakomunikować go wszystkim Członkom Organizacji.

2. Jednakże sprawy zakwestionowane pozostaną na porządku dziennym, jeżeli Konferencja tak postanowi większością dwóch trzecich głosów obecnych delegatów.

3. Wszelka sprawa, co do której Konferencja zadecyduje (inaczej aniżeli to jest przewidziane w poprzednim ustępie) tą samą większością dwóch trzecich, że powinna być rozpoznana, będzie wniesiona na porządek dzienny następnej sesji.