Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 17

1. Konferencja wybierze przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących. Jeden z wiceprzewodniczących winien być delegatem rządowym, jeden delegatem pracodawców i jeden delegatem pracowników. Konferencja ułoży zasady swego funkcjonowania i będzie mogła wyznaczyć Komisje, powierzając im przedstawienie sprawozdań we wszystkich sprawach, których zbadanie uzna za konieczne.

2. O ile nie zostanie inaczej wyraźnie postanowione przez niniejszą Konstytucję albo przez warunki jakiejkolwiek konwencji lub innego aktu udzielającego Konferencji pełnomocnictw albo przez postanowienia finansowe lub budżetowe, przyjęte na mocy artykułu 13 - wszystkie sprawy Konferencja decydować będzie zwykłą większością głosów obecnych na Konferencji delegatów.

3. Żaden wniosek nie zostanie przyjęty, jeżeli liczba oddanych głosów okaże się mniejsza od połowy liczby delegatów obecnych na sesji.