Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 23

1. Dyrektor Generalny przedłoży na najbliższej sesji Konferencji streszczenie informacyj i sprawozdań zakomunikowanych mu przez Członków w wykonaniu artykułów 19 i 22.

2. Każdy z Członków doręczy organizacjom reprezentatywnym, uznanym jako takie w rozumieniu artykułu 3 odpisy informacyj i sprawozdań, przekazanych Dyrektorowi Generalnemu w wykonaniu artykułów 19 i 22.