Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 26

1. Każdy z Członków może zgłosić skargę do Międzynarodowego Biura Pracy przeciw innemu Członkowi, który, jego zdaniem, nie zapewnia w sposób dostateczny wykonania konwencji przez obu ratyfikowanej, na podstawie przepisów, zawartych w poprzednich artykułach.

2. Rada Administracyjna może, jeżeli uzna za stosowne, jeszcze przed zwróceniem się do Komisji śledczej, według procedury poniżej podanej, skomunikować się z odpowiednim Rządem w sposób, wskazany w artykule 24.

3. Jeżeli Rada Administracyjna nie uzna za konieczne zakomunikować skargi odpowiedniemu Rządowi lub jeżeli po zakomunikowaniu tej skargi nie otrzyma zadawalającej odpowiedzi w należytym terminie, to Rada będzie mogła utworzyć Komisję śledczą, która zbada podniesioną sprawę i złoży w tym przedmiocie sprawozdanie.

4. Ta sama procedura może być zastosowana przez Radę bądź z urzędu, bądź na skutek skargi jednego z delegatów na Konferencję.

5. Jeżeli sprawa wszczęta na podstawie artykułów 25 i 26 będzie rozpatrywana przed Radą Administracyjną, to odpowiedni Rząd, jeśli nie ma już w Radzie Administracyjnej przedstawiciela, będzie miał prawo wyznaczyć delegata dla wzięcia udziału w obradach Rady w tej sprawie. O terminie obrad odpowiedni Rząd powinien być zawiadomiony we właściwym czasie.