Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Rozdział III
Przepisy ogólne

Artykuł 35

1. Członkowie zobowiązują się stosować konwencje, które ratyfikowali, zgodnie z postanowieniami niniejszej Konstytucji, do terytoriów niemetropolitalnych, za których stosunki międzynarodowe ponoszą odpowiedzialność, włącznie z wszelkimi terytoriami powierniczymi, w stosunku do których stanowią władzę administracyjną, z wyjątkiem wypadków, gdy przedmiot konwencji należy do kompetencji własnej władz danego terytorium albo gdy konwencja nie daje się stosować wskutek warunków lokalnych, z zastrzeżeniem, że zmiany, potrzebne do przystosowania konwencji do warunków lokalnych, będą do niej wprowadzone.

2. Każdy Członek, ratyfikujący konwencję, winien jak najszybciej po ratyfikacji złożyć Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy deklarację, zawierającą oświadczenie w stosunku do terytoriów innych, aniżeli te, o których mowa w paragrafach 4 i 5 poniżej, stwierdzające, w jakiej mierze zobowiązuje się on do stosowania postanowień konwencji i podające informacje, przepisane przez daną konwencję.

3. Każdy Członek, który złożył deklarację w myśl paragrafu poprzedniego, będzie mógł co pewien czas zgodnie z warunkami konwencji, składać nową deklarację, zmieniającą brzmienie wszelkiej poprzedniej deklaracji i stwierdzającą obecny stan rzeczy odnośnie takich terytoriów.

4. Gdy sprawy, traktowane w konwencji, należą do zakresu kompetencji własnej władz terytorium, nie należącego do metropolii, Członek odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe tego terytorium winien podać konwencję jak najszybciej do wiadomości Rządu danego terytorium, aby ten rząd mógł poczynić kroki ustawodawcze lub inne. Następnie Członek będzie mógł, w porozumieniu z Rządem tego terytorium, złożyć Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy deklarację o przyjęciu zobowiązań, wynikających z konwencji w imieniu tego terytorium.

5. Deklaracja o przyjęciu zobowiązań jakiejkolwiek konwencji może być złożona Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy:

a. przez dwóch lub kilku Członków Organizacji za terytorium, znajdujące się pod ich wspólną władzą lub

b. przez wszelką władzę międzynarodową, odpowiedzialną za administrację jakiegoś terytorium i w myśl postanowień Karty Narodów Zjednoczonych lub wszelkiego innego postanowienia, obowiązującego względem tego terytorium.

6. Przyjęcie zobowiązań wynikających z konwencji w myśl ustępów 4 lub 5, winno zawierać przyjęcie, w imieniu zainteresowanego terytorium zobowiązań, wynikających z warunków konwencji oraz zobowiązań, które według brzmienia Konstytucji Organizacji stosują się do ratyfikowanych konwencyj. W każdej deklaracji o przyjęciu można wyszczególnić zmiany przepisów konwencji, które mogą być potrzebne, aby przystosować konwencję do warunków lokalnych.

7. Każdy Członek lub władza międzynarodowa, która złożyła deklarację w myśl ustępów 4 lub 5 niniejszego artykułu, będzie mogła od czasu do czasu zgodnie z warunkami Konwencji, składać nową deklarację, zmieniającą brzmienie wszelkiej uprzedniej deklaracji lub wypowiadającą przyjęcie zobowiązań, wynikających z wszelkich konwencyj, w imieniu zainteresowanego terytorium.

8. Jeżeli zobowiązania, wynikające z konwencji nie są przyjęte w imieniu terytorium, do którego odnoszą się ustępy 4 lub 5 niniejszego artykułu, Członek lub Członkowie lub zainteresowana władza międzynarodowa złoży Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdanie co do stanu ustawodawstwa i praktyki tego terytorium w zakresie kwestyj traktowanych w konwencji; sprawozdanie to wykazywać będzie, w jakiej mierze wprowadzono w życie lub ma się zamiar wprowadzić w życie wszelkie postanowienia konwencji w drodze ustawodawczej, administracyjnej, w drodze umów zbiorowych lub we wszelki inny sposób, oraz wymieni trudności, jakie stoją na przeszkodzie lub opóźniają przyjęcie tej konwencji.