Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy

Artykuł 37

1. Wszystkie sprawy i wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszej Konstytucji oraz konwencyj, później zawartych przez Członków na podstawie postanowień niniejszej Konstytucji, będą poddane pod rozpoznanie Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

2. Pomimo postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, Rada Administracyjna będzie mogła sporządzać oraz składać Konferencji do aprobaty przepisy dotyczące utworzenia Trybunału celem szybkiego rozstrzygania wszelkich wątpliwości i spraw odnoszących się do interpretacji jakiejś konwencji, jakie mogą być do niego skierowane przez Radę Administracyjną lub zgodnie z brzmieniem powołanej Konwencji. Wszelkie orzeczenia lub opinie doradcze Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości będą wiążące dla każdego Trybunału, ustanowionego w myśl niniejszego ustępu. Wszelka decyzja podjęta przez taki trybunał będzie podana do wiadomości Członkom Organizacji i wszelkie uwagi tychże będą przedłożone Konferencji.