Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych

Artykuł 1

Dla celów niniejszej Konwencji następujące wyrażenia mają niżej określone znaczenie:

a) wyrażenie ,.szef misji" oznacza osobę powołaną przez państwo wysyłające do działania w tym charakterze;

b) wyrażenie ,.członkowie misji" oznacza szefa misji oraz członków personelu misji;

c) wyrażenie ,członkowie personelu misji" oznacza członków personelu dyplomatycznego, personelu administracyjnego i technicznego oraz personelu służby misji;

d) wyrażenie "członkowie personelu dyplomatycznego" oznacza członków personelu misji posiadających stopień dyplomatyczny;

e) wyrażenie ,.przedstawiciel dyplomatyczny" oznacza szefa misji lub członka personelu dyplomatycznego misji;

ł) wyrażenie ,.członkowie personelu administracyjnego i technicznego" oznacza członków personelu misji zatrudnionych w administracyjnej i technicznej służbie misji;

g) wyrażenie .członkowie personelu służby" oznacza członków personelu misji zatrudnionych w służbie domowej misji;

h) wyrażenie .prywatny służący" oznacza osobę zatrudnioną w służbie domowej członka misji, która nie jest pracownikiem państwa wysyłającego;

i) wyrażenie .pomieszczenia misji" oznacza budynki lub części budynków i tereny przyległe do nich, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem, użytkowane dla celów misji, łącznie z rezydencją szefa misji.