Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Genewska o morzu pełnym

Artykuł 35

1. Po upływie okresu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji każda z Umawiających sięStron może w każdym czasie postawić wniosek o rewizję postanowień niniejszej Konwencji w formiepisemnej noty skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustali w danym przypadku, czy i jakie środki należy podjąć w przedmiocie takiego wniosku.