Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja antydopingowa

Artykuł 2
Definicja i zakres stosowania konwencji

1. Dla celów niniejszej konwencji:

a. "doping w sporcie" oznacza podawanie sportowcom lub używanie przez nich farmakologicznych klas środków dopingujących oraz stosowanie metod dopingowych;

b. "farmakologiczne klasy środków dopingujących lub metody dopingowe" oznaczają, z uwzględnieniem poniższego ustępu 2, te klasy środków dopingujących i metod dopingowych zabronione przez kompetentne międzynarodowe organizacje sportowe i umieszczone na listach, które zostały zatwierdzone przez Zespół Kontrolny zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 litera b;

c. "sportowcy" oznacza osoby obu płci biorące regularnie udział w zorganizowanych formach aktywności sportowych.

2. Lista zakazanych klas farmakologicznych środków dopingujących i metod dopingowych, stanowiąca załącznik do konwencji, obowiązuje do momentu zastąpienia jej przez inną listę zatwierdzoną przez Zespół Kontrolny zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 litera b.