Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych

Artykuł 23

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje państwom członkowskim Rady i każdemu państwu, które przystąpiło do niniejszej karty, o:

a) każdym podpisaniu,

b) złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia,

c) każdej dacie wejścia w życie niniejszej karty zgodnie z artykułami 19 i 20,

d) każdym powiadomieniu otrzymanym w wyniku zastosowania postanowień artykułu 3 ustęp 2,

e) każdej innej czynności, notyfikacji lub zawiadomieniu dotyczących niniejszej karty.