Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zapobieganiu terroryzmowi

Artykuł 6
Rekrutacja na rzecz terroryzmu

1. Dla celów niniejszej Konwencji "rekrutacja na rzecz terroryzmu" oznacza namawianie innej osoby do popełnienia lub uczestniczenia w popełnieniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub też do przystąpienia do zrzeszenia lub grupy w celu przyczynienia się do popełnienia jednego lub więcej przestępstw o charakterze terrorystycznym przez to zrzeszenie lub grupę.

2. Każda Strona przyjmie takie środki, jakie będą konieczne do uznania rekrutacji na rzecz terroryzmu, zgodnie z definicją, o której mowa w ustępie 1, za przestępstwo karne zgodnie z jej prawem krajowym, jeżeli zostanie popełniona w sposób bezprawny i umyślny.