Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Rozdział I
Przepisy ogólne

Artykuł 1
Określenie celu

Celami niniejszej Konwencji są:

(a) Popieranie i wzmacnianie środków dla bardziej skutecznego i efektywnego zapobiegania i zwalczania korupcji;

(b) Popieranie, ułatwianie i wspomaganie międzynarodowej współpracy i pomocy technicznej w zapobieganiu i walce przeciwko korupcji, w tym zwrotu korzyści z korupcji;

(c) Popieranie integralności, odpowiedzialności i dobrego zarządzania sprawami publicznymi i mieniem publicznym.