Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 6
Zapobiegawcze organy anty-korupcyjne

1. Każde z Państw Stron, działając zgodnie z podstawowymi zasadami swoich systemów prawnych, zapewni istnienie, odpowiednio, organu lub organów dla zapobiegania korupcji poprzez:

(a) implementację założeń polityki określonej w art. 5 Konwencji oraz, o ile okaże się to stosowne, nadzór i koordynację implementacji tychże założeń;

(b) wzrost i rozpowszechnianie wiedzy o zapobieganiu korupcji.

2. Każde z Państw Stron udzieli organowi bądź organom, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu konieczną adekwatną niezależność, w zgodności z podstawowymi zasadami swojego systemu prawnego, umożliwiając mu bądź im wykonywanie jego bądź ich funkcji w sposób efektywny i bez oddziaływania niedozwolonych wpływów. Zapewnione zostaną niezbędne środki materialne i wyspecjalizowany personel, jak również szkolenie takiego personelu w zakresie, w jakim będzie to wymagane dla pełnienia ich funkcji.

3. Każde z Państw Stron poinformuje Sekretarza Generalnego ONZ o nazwie i adresie organu lub organów, które mogą pomóc pozostałym Państwom Stronom Konwencji w rozwoju i implementacji konkretnych środków zapobiegania korupcji.