Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 9
Zamówienia publiczne i zarządzanie finansami publicznymi

1. Każde z Państw Stron, działając zgodnie z podstawowymi zasadami swojego systemu prawnego, podejmie niezbędne środki dla ustanowienia stosownych systemów odnoszących się do zamówień publicznych, opartych na przejrzystości, konkurencyjności i obiektywnych kryteriach przy podejmowaniu decyzji, które to systemy są skuteczne dla, między innymi, zapobiegania korupcji. Rzeczone systemy, które w swoim zastosowaniu mogą uwzględniać stosowne wartości progowe, winny obejmować, między innymi:

(a) Publiczne rozpowszechnianie informacji dotyczących zarówno procedury przetargowej, jak i kontraktów, łącznie z informacjami na temat zaproszeń do przetargu oraz właściwymi lub stosownymi informacjami na temat przyznawania kontraktów, zapewniając potencjalnym oferentom wystarczającą ilość czasu na sporządzenie i złożenie swoich ofert;

(b) Ustalenie z góry warunków uczestnictwa, łącznie z kryteriami selekcji i wyboru oraz regulaminem przetargu, a także publikacją rzeczonych kryteriów i regulaminu;

(c) Wykorzystanie z góry określonych i obiektywnych kryteriów podejmowania decyzji dotyczących zamówień publicznych w celu ułatwienia późniejszej weryfikacji prawidłowości stosowania regulaminów lub zasad;

(d) Skuteczny system wewnętrznego badania, obejmujący skuteczny system odwoławczy, w celu zapewnienia pomocy i środków prawnych w przypadku, gdy nie są przestrzegane regulaminy lub zasady określone zgodnie z niniejszym ustępem;

(e) W stosownym zakresie, środki regulujące kwestie personelu odpowiedzialnego za przetarg, takie jak deklaracje interesów w konkretnych zamówieniach publicznych, procedury lustracji i wymagania szkoleniowe.

2. Każde z Państw Stron, działając zgodnie z podstawowymi zasadami swojego systemu prawnego, podejmie stosowne środki w celu promowania przejrzystości i odpowiedzialności w zarządzaniu finansami publicznymi. Środki takie obejmą, między innymi:

(a) Procedurę przyjmowania budżetu narodowego;

(b) Terminowe składanie sprawozdań o dochodach i wydatkach;

(c) System norm rachunkowych i rewizyjnych oraz powiązany system nadzoru;

(d) Efektywne i skuteczne systemy zarządzania ryzykiem i wewnętrznej kontroli; oraz

(e) W stosownym zakresie, system naprawczy w przypadku zaniedbania spełnienia wymagań określonych w niniejszym ustępie.

3. Każde z Państw Stron podejmie takie środki cywilne i administracyjne, jakie mogą być konieczne, zgodnie z podstawowymi zasadami jego prawa wewnętrznego, do zachowania integralności ksiąg rachunkowych, rejestrów, sprawozdań finansowych lub innych dokumentów związanych z wydatkami i dochodami publicznymi, a także do zapobiegania fałszowaniu rzeczonych dokumentów.