Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 14
Środki dla zwalczania prania pieniędzy

1. Każde z Państw Stron:

(a) W celu przeciwdziałania wszelkim formom prania pieniędzy oraz w celu ich wykrywania, wprowadzi, w ramach swoich kompetencji, kompleksowy wewnętrzny reżim o charakterze regulacyjnym i nadzorczym dla banków oraz poza-bankowych instytucji finansowych, w tym osób fizycznych i prawnych świadczących formalne lub nieformalne usługi przekazywania pieniędzy lub wartości oraz, w stosownym zakresie, dla innych organów szczególnie podatnych na pranie pieniędzy, który to reżim będzie w szczególności podkreślał wymagania dotyczące identyfikacji klienta oraz, odpowiednio, identyfikacji beneficjenta, prowadzenia dokumentacji oraz informowania o podejrzanych transakcjach;

(b) Zapewni, bez uszczerbku dla art. 46 niniejszej Konwencji, aby organy administracyjne, regulacyjne i egzekucyjne oraz inne organy zajmujące się zwalczaniem prania pieniędzy (łącznie z organami sądowymi, o ile jest to właściwe zgodnie z prawem wewnętrznym) miały możliwość współpracy oraz wymiany informacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym w ramach warunków określonych przez prawo wewnętrzne, a w tym celu rozważy ustanowienie jednostki wywiadu finansowego mającej służyć jako krajowe centrum gromadzenia, analizy oraz rozpowszechniania informacji dotyczących potencjalnego prania pieniędzy.

2. Państwa Strony rozważą implementację możliwych do zastosowania środków w celu wykrywania oraz monitorowania przepływu przez swoje granice gotówki oraz odpowiednich zbywalnych instrumentów, pod warunkiem zapewnienia właściwego wykorzystania informacji oraz bez naruszenia w jakikolwiek sposób przepływu legalnego kapitału. Takie środki mogą obejmować wymóg, aby osoby oraz firmy informowały o trans-granicznym transferze znacznych ilości gotówki oraz odpowiednich zbywalnych instrumentów.

3. Państwa Strony rozważą implementację stosownych i możliwych do zastosowania środków w celu żądania od instytucji finansowych, w tym od instytucji przesyłających pieniądze:

(a) Włączenia do formularzy elektronicznego transferu środków dokładnych i istotnych informacji o inicjatorze transferu,

(b) Utrzymywania tych informacji w całym łańcuchu płatniczym; oraz,

(c) Zastosowania wzmożonej lustracji transferów środków, które nie obejmują kompletnych informacji o inicjatorze transferu.

4. Przy ustanowieniu wewnętrznego reżimu regulacji i nadzoru na warunkach niniejszego Artykułu, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego Artykułu niniejszej Konwencji , wzywa się Państwa Strony do wykorzystania w charakterze wytycznych odpowiednich inicjatyw organizacji regionalnych, międzyregionalnych oraz wielostronnych zajmujących się zwalczaniem prania pieniędzy.

5. Państwa Strony podejmą wysiłki ukierunkowane na rozwijanie oraz promowanie współpracy globalnej, regionalnej, ponadregionalnej oraz dwustronnej pomiędzy organami sądowymi, egzekucyjnymi oraz finansowymi organami regulującymi, w celu zwalczania prania pieniędzy.