Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Rozdział III
Kryminalizacja i egzekucja

Artykuł 15
Przekupstwo krajowych funkcjonariuszy publicznych

Każde z Państw Stron przyjmie takie środki ustawodawcze i inne środki, jakie mogą być konieczne do ustanowienia jako przestępstwo następujących czynów, jeżeli zostały popełnione umyślnie:

(a) Obietnicę, propozycję lub wręczenie funkcjonariuszowi publicznemu, bezpośrednio lub pośrednio, nienależnej korzyści dla samego funkcjonariusza lub innej osoby bądź podmiotu w celu działania lub zaniechania działania w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych;

(b) Domaganie się lub akceptowanie przez funkcjonariusza publicznego, bezpośrednio lub pośrednio, nienależnej korzyści dla samego funkcjonariusza lub innej osoby bądź podmiotu w celu działania lub zaniechania działania w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych.