Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 26
Odpowiedzialność osób prawnych

1. Każde z Państw Stron przyjmie takie środki, jakie mogą być konieczne, zgodnie z jego zasadami prawnymi, do ustanowienia odpowiedzialności osób prawnych za udział w przestępstwach określonych zgodnie z niniejszą Konwencją.

2. Z zastrzeżeniem zasad prawnych danego Państwa Strony, odpowiedzialność osób prawnych może mieć charakter karny, cywilny lub administracyjny.

3. Rzeczona odpowiedzialność nie przesądza karnej odpowiedzialności osób, które popełniły przestępstwa.

4. Każde z Państw Stron zapewni w szczególności, że osoby prawne odpowiedzialne zgodnie z niniejszym Artykułem podlegają skutecznym, współmiernym i zniechęcającym sankcjom karnym lub niekarnym, w tym sankcjom finansowym.