Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 34
Skutki aktów korupcji

Z należytym uwzględnieniem nabytych w dobrej wierze praw osób trzecich, każde z Państw Stron podejmie środki, zgodnie z podstawowymi zasadami swego prawa wewnętrznego, przeciwdziałające skutkom korupcji. W tym kontekście, Państwa Strony mogą uznać korupcję jako istotny czynnik w postępowaniu prawnym stanowiący podstawę unieważnienia lub rozwiązania umowy, cofnięcia koncesji lub innego podobnego instrumentu, bądź też podjęcia innego działania naprawczego.