Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Artykuł 48
Współpraca w dziedzinie egzekwowania prawa

1. Państwa Strony współpracują ściśle ze sobą, zgodnie ze swymi odpowiednimi wewnętrznymi systemami prawa i administracji, celem zwiększenia skuteczności działań związanych z egzekwowaniem prawa w zakresie zwalczania przestępstw objętych niniejszą Konwencją. Państwa Strony w szczególności przyjmą następujące skuteczne środki:

(a) wzmocnienie, a w razie potrzeby, ustanowienie kanałów komunikacji pomiędzy ich właściwymi organami, agencjami i służbami celem ułatwienia bezpiecznej i szybkiej wymiany informacji dotyczących wszystkich aspektów przestępstw objętych niniejszą Konwencją, w tym, jeżeli zainteresowane Państwa Strony uznają to za stosowne, również ich powiązań z innymi działaniami przestępczymi;

(b) współpraca z innymi Państwami Stronami w prowadzeniu działań dochodzeniowych w odniesieniu do przestępstw objętych niniejszą Konwencją, dotyczących:

(i) tożsamości, miejsc pobytu i działań osób podejrzanych o udział w takich przestępstwach lub miejsc pobytu innych związanych z tym osób;

(ii) przemieszczania się wpływów z przestępstw lub mienia pochodzącego z popełniania tych przestępstw;

(iii) przemieszczania się mienia, sprzętu lub innych narzędzi użytych lub przeznaczonych do użycia w popełnianiu tych przestępstw;

(c) dostarczanie, w stosownym zakresie, niezbędnych przedmiotów lub ilości substancji do celów analitycznych lub dochodzeniowych;

(d) wymiana, w stosownym zakresie, informacji z innymi Państwami Stronami dotyczących określonych środków i metod popełniania przestępstw objętych niniejszą Konwencją, w tym posługiwania się fałszywą tożsamością, podrabiania, przerabiania lub fałszowania dokumentów oraz innych środków ukrywania działań;

(d) ułatwianie efektywnej współpracy pomiędzy ich właściwymi organami, agencjami i służbami oraz promowanie wymiany personelu i innych specjalistów, w tym, z zastrzeżeniem treści dwustronnych umów lub porozumień zawartych przez dane Państwa Strony, ustanawianie funkcjonariuszy łącznikowych;

(e) wymiana informacji oraz koordynacja środków administracyjnych i innych środków służących do wczesnego wykrywania przestępstw objętych niniejszą Konwencją.

2. Mając na uwadze wprowadzenie niniejszej Konwencji w życie, Państwa Strony rozważą zawarcie dwustronnych lub wielostronnych umów lub porozumień o bezpośredniej współpracy pomiędzy ich organami egzekucyjnymi oraz, jeżeli takie umowy lub porozumienia już istnieją, wprowadzenie do nich zmian. W braku takich umów lub porozumień pomiędzy danymi Państwami Stronami, Strony mogą uznawać niniejszą Konwencję za podstawę współpracy ich organów egzekucyjnych w odniesieniu do przestępstw objętych niniejszą Konwencją. Jeżeli jest to stosowne, Państwa Strony wykorzystują w pełni umowy lub porozumienia, w tym organizacje międzynarodowe lub regionalne, do wzmocnienia współpracy ich organów egzekucyjnych.

3. Państwa Strony dążą do współpracy, w miarę środków, jakimi dysponują, celem reagowania na przestępstwa objęte niniejszą Konwencją, popełnione poprzez użycie nowoczesnej technologii.